ਬਾਗਬਾਨੀ

Monochromatic landscape painting

Monochromatic landscape painting


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Monochromatic landscape painting is a great technique and also an important source of inspiration for artists. Artists with a monochromatic palette will always look to the landscape and nature for inspiration, and the best way to get started in this genre is by learning to paint it. For those of you who have limited knowledge in this genre, it can be a daunting task to tackle. Here is my simple guide to monochromatic landscape painting.

Landscapes and nature

Landscapes are an important inspiration for landscape painters. The challenge in painting landscapes lies in achieving a realistic color and texture that can still stand out against the monochromatic composition. A technique that can bring a lot of impact to the scene is working with transparent glazes, and this is something that a lot of monochromatic landscape painters often fall back on.

Landscapes are also great sources of inspiration for the way they can change over the course of a day or over time. The change of light in different seasons will also give you the idea of how to change the texture of the landscape.

It is important to notice the variety of tones in nature. You must use a rich palette in order to give depth to the landscape. To achieve this, you should focus on your palette’s range of colors. Monochromatic landscapes can also come with an emphasis on value instead of color. By using complementary color relationships between colors, you will be able to make your landscape much more dynamic.

Monochromatic landscape painting is a powerful tool

The main thing to remember is to stick to one color scheme at a time. With this approach, you will be able to build up the scene on a canvas and focus on one or two colors at a time.

Painting a monochromatic landscape

In order to capture the light and the way light changes in the landscape, it is important to use the complementary color wheel to create a complementary color scheme in your palette. The complementary color scheme is one of the most powerful tools to create depth and atmosphere in a landscape. It’s all about the lighting in nature. Complementary colors should be carefully balanced against each other and will make the landscape come alive in a painting.

Using these techniques, it’s going to be much easier to get the right color balance. This is the secret to a successful painting.

Once you have decided on the color scheme and the type of values and texture, then it’s time to start painting. As you paint the landscape, think about the values and the textures. The palette you’ve chosen is important.

It’s also important to understand that the monochromatic palette has its own challenges. If you get a color too dark or a color too bright, it will be almost impossible to make your monochromatic landscape painting pop and feel alive.

In the painting below you can see how I created a monochromatic painting. I used a deep blue sky and a mix of yellow and green grass. Remember that it’s the values and not necessarily the color of your landscape that will affect your final painting.

Making the light look as real as possible

As you are looking at a landscape painting, you might think about how realistic it looks and then decide that it needs more and more light. Unfortunately, the more light you put into a landscape painting, the worse it will look.

This is the most important thing to understand about painting: The more light you put in a landscape painting, the more it’s going to look artificial. To show the light as real as possible, you need to limit the amount of light in your painting.

Creating a Monochromatic Landscape Painting

Monochromatic Landscape Painting

With the colors you have chosen and the color palette you have chosen to paint with, your landscape painting can begin to take shape. You might also want to start with some simple and easy-to-draw tree lines. Below are examples of the easiest trees to draw.

Creating a Monochromatic Landscape Painting

When it comes to painting landscapes, you need to consider what light is reflecting off your particular subject.

First, you need to decide where the sun is going to be. The sun will be the brightest spot of light in your painting, so you need to work out the color of the sky in the area that is casting the sun.

If you know the color of the sky in this area, you can plan how to work out the colors of the other elements in your painting.

Make a note of the shapes and sizes of the trees, bushes, rocks, or flowers. You might think that all the elements in your landscape painting will need to be as realistic as possible.

ਪਰ ਚਾਨਣ ਬਾਰੇ ਕੀ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ "ਪੋਸਜ਼" ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾਰਕ ਰੰਗ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ "ਪੋਸ" ਵਿਧੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੰਗ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਮਕਦਾਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਹੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ "ਪੌਪ" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਮਕਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਚਮਕਣ ਲਈ ਪੌਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ "ਪੌਪ," ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪੌਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ. ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਬਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ.

ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਸਸਤਾ, ਹਲਕਾ ਬਾਕਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਕੈਨਵਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਰਾਇੰਗ ਅਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਪੌਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਨੇਰੇ ਰੰਗਾਂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਪੇਂਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ. ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਗਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਅੱਧ ਨਾਲੋਂ ਕੈਨਵਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਅੱਧੇ ਅੱਧ ਤੱਕ "ਪੌਪ" "ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ.

ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦਿਖਾਈ.

ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ.

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੇਂਟਿੰਗ 'ਤੇ "ਪੌਪ" ਵਿਧੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਿਚ ਚਮਕਦਾਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਰੰਗ ਰੱਖਣ ਲਈ.

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੌਟਲਾਈਟ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟ ਜਾਂ ਸਟੋਰਫਰੰਟ ਦੇ ਚਮਕਦਾਰ ਰੰਗ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ.

ਪੌਪਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ architect ਾਂਚੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋਗੇ. ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਨੇਰਾ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਾਨਣ ਹਨ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨਵਸ 'ਤੇ ਚਮਕਦਾਰ, ਚਮਕਦਾਰ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪਾਟਲਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਚਮਕਦਾਰ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਪੌਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨਵਸ 'ਤੇ ਚਮਕਦਾਰ, ਚਮਕਦਾਰ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪਾਟਲਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਚਮਕਦਾਰ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਪੌਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਂਟਿੰਗ "ਪੌਪ-ਯੋਗ" ਹੈ. ਮੇਰਾ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ "ਵਿੰਕ" ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਪੇਂਟ ਕੀਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਂਟਿੰਗ "ਪੌਪ-ਯੋਗ" ਹੈ. ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ


ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: Easy Watercolor Landscape Painting for Beginners. Step by Step Tutorial. Monochromatic Mountains (ਜੁਲਾਈ 2022).


ਟਿੱਪਣੀਆਂ:

 1. JoJot

  ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਕਮਾਰਕ ਕੀਤਾ.

 2. Braran

  I offer you to try searching google.com and you will find all the answers there.

 3. Larenzo

  There are interesting posts, but this one is just awesome!

 4. Trieu

  ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ

 5. Rockland

  There is something in this. Thank you for your help in this matter, maybe I can also help you with something?

 6. Nemi

  I think I get to correct the decision. Don't despair.ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਖੋ