ਬਾਗਬਾਨੀ

How to play plant vs zombies garden warfare

How to play plant vs zombies garden warfareWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

How to play plant vs zombies garden warfare

The best way to play Pz Zombies Garden Wars

Now, we know that you've seen the first episode of the new Zombie Game Series, here at the Daily How to play.

Zombie apocalypse game from the same zombie apocalypse games. With the first episode of our zombie game series playing zombie games how to play, today we want to talk about the new zombie games series which we at the Daily.

On that note, I must say that in this episode of the zombie games series we will be showing you how to play and play.

Now, these are games we want to see more, which is why we are dedicating one episode to the best zombie games. And it is. So if you play these games, let us know.

The Best zombie games that we will be playing today:

So after playing this episode, we want to play the best zombie games we know about.

This episode we will be showing you how to play Plant Vs Zombies Garden Warfare. It is the video game of zombies that we want to play.

And before you start playing this game, we do want to ask you to read our review of the game because in this review we have reviewed the game in depth to show you why we want to play this game.

If you do not want to read our review, then we do not want you to watch our video about the game. We want you to watch the video without reading our review, but if you still want to read our review, then feel free to.

Our video and game review will be available to you when you watch our video. We will not be showing you any spoilers in the video, so make sure you read our review before you watch our video about the game.

We want to play Plant vs Zombies Garden Wars

Now, that's a lot of names, but let me start the show.

The game is an innovative strategy game in which players will use a gun and a pair of garden shears to defend themselves against an endless onslaught of murderous zombies. In this game, players are required to control their zombies by creating barricades and planting a variety of weaponry to kill off the zombies.

This game is more than just a garden shooter, it’s a strategy game which requires teamwork and strategic thinking to survive.

Plant Vs Zombies Garden Warfare is not a very simple game. There is no one button to open the gate to the garden and destroy the zombies. There are two different gardens with different defenses.

The one garden is for killing zombies and the other garden is for blocking zombies.

It’s important to note that players need to think of things and make sure they are ready for when zombies appear on the screen.

We know this game is amazing because we know that the zombies are so deadly that you can only last two minutes in this game if you fail to survive.

Now let's discuss what it takes to play Plant Vs Zombies Garden Wars.

What is required?

A controller is needed to play this game.

A headset is needed to hear the instructions.

A controller and a headset are needed to hear the instructions.

A wireless gamepad is needed for optimal control.

You need a controller.

You need a headset.

You need a wireless gamepad.

You need a controller.

You need a headset.

You need a wireless gamepad.

You need a controller.

You need a headset.

You need a wireless gamepad.

You need a controller.

You need a headset.

You need a wireless gamepad.

ਮੈਂ ਕਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ.

What I need to play is required for a very simple reason, a controller is needed for this game.

I would love to know what type of device you are using to play the game so you can enjoy the gameplay.

What does Plant Vs Zombies Garden Wars have in it?

You need to start by making the perfect garden.

You need to make sure that your crop is ready for the harvest.

You need to defend your garden from hungry zombies.

You need to help protect the town from zombies.

You need to help protect the town from zombies.

You need to be ready when zombies come.

You need to be ready when zombies come.

What does Plant Vs Zombies Garden Wars has in it?

What makes this game even more enjoyable is that the game is addictive.

It’s so enjoyable that you will keep playing the game just because you want to stay for longer.

It’s addictive because you are required to pay attention to make sure you don’t get eaten by zombies.

Because of this, you need to pay attention to get the best results.

In the end, you will always want to come back to the game.

The fact that you need to pay attention doesn’t make it a boring game.

It’s just because the game is addictive.

Plant Vs Zombies Garden Wars is also a multiplayer game.

ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੇਮ ਨੂੰ online ਨਲਾਈਨ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਗੇਮ ਨੂੰ ਡਾ download ਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ.

ਇਹ ਇਕ ਅਸਲ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ.

ਇਹ ਵਰਚੁਅਲ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡਣਾ ਵਰਗਾ ਹੈ.

ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਪਕਰਣ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ.

ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗੇਮ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ.

ਐਪ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖੋਜ ਟੈਬ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਗੀਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ.

ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਪਲਾਂਟ ਬਨਾਮ ਜ਼ਾਂਬੀਜ਼ ਬਾਗ਼ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ

ਇਹ ਗੇਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਗੇਮ ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਗੇਮ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਸਟੌਲ ਕਰੋ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ.

ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ.

ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਸ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋਗੇ.

ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਲੇ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹਰੀ ਸਟਾਰਟ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ.

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਅ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ.

ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੀਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੱਬੇ ਤੀਰ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੀਨੂੰ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋਗੇ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ.

ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੇਮ ਸਕ੍ਰੀਨ ਲਿਆਏਗਾ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌਦੇ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ.

ਹਰ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ $ 2 ਲਈ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਗੀਚੇ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਹਰੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ.

ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਪੌਦਾ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ.

ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਲੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਟਿ utorial ਟੋਰਿਅਲ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਟਿ utorial ਟੋਰਿਅਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੱਜੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਪਲੇ ਬਟਨ' ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ.

ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ


ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: Plants vs. Zombies: Garden Warfare - Gameplay Walkthrough Part 1 - Garden Ops Multiplayer Xbox One (ਅਗਸਤ 2022).